Proclaimer
 & Privacy statement

Proclaimer
& Privacy statement

Wat wij beloven

Proclaimer

1. Keuzevrijheid

Bij ons staat dienstbaarheid centraal. Daarom kies je zelf voor de wijze waarop je contact met ons maakt – online, telefoon of bezoek een vestiging – en wij staan voor je klaar. En als je gebruik wilt maken van onze diensten, bereiden wij alles voor, maar je hebt steeds de vrijheid om er gebruik van de maken, of niet.

2. Begrijpelijke voorzieningen

We zijn geen juristen, maar stellen mensen centraal. Daarom spreken we in begrijpelijke taal en leggen we alles liever nog een keer uit dan dat we je met lege handen laten staan. Zo weet je altijd waar je voor kiest en hoe wij je willen behandelen.

3. Persoonlijke informatie

Als je gebruik maakt van onze diensten, heb je altijd recht op juiste, volledige en actuele informatie, die we je meteen verstrekken als jij erom vraagt, maar die we periodiek altijd aan je zullen doen toekomen.

4. Transparantie

We kunnen elkaar alleen kennen door open te zijn. Daarom omarmt Intergrin – en alle zorgformules – volledige openheid en staan we open voor elk commentaar.

5. Ontvankelijkheid

Klachten of meldingen kun je te allen tijde op eenvoudige wijze bij ons kwijt en we zorgen voor een snelle respons en behandeling van hetgeen wordt gemeld.

6. Verantwoordelijk beheer

Wie samenwerkt of patiënt is bij Intergrin of één van haar formules, kan onze prestaties met andere instanties vergelijken, controleren en beoordelen. Intergrin stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar.

7. Persoonlijke aandacht

Patiënten van Intergrin hebben en verdienen onvoorwaardelijke persoonlijke aandacht, begeleiding en hosting, waarvoor Intergrin opeen persoonlijke manier zorgdraagt.

Privacy statement

Intergrin, gevestigd aan [adres], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.intergrin.nl
[adres]
[telefoonnummer]
[naam] is de Functionaris Gegevensbescherming van Intergrin. Hij/zij is te bereiken via [emailadres]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intergrin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: [aanvullen of schrappen waar nodig]
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Intergrin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: [aanvullen of schrappen waar nodig]
– Seksuele leven;
– Gezondheid;
– Biometrische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intergrin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Intergrin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Intergrin neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Intergrin) tussen zit. Intergrin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intergrin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Intergrin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Intergrin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intergrin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intergrin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [emailadres]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Intergrin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intergrin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [emailadres]. Intergrin heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

© Intergrin Intervention Group bv 2021 – ProclaimerPrivacy statement